1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Околна среда

Председатели

Околна среда

 

Теми

Управление на водните ресурси

За всеки шести жител на планетата достъпът до чиста вода все още е недостижим лукс. Според наличието на водни ресурси България се нарежда сред петте най-бедни на водни ресурси страни (след Полша, Чехия, Белгия и Кипър). Изградената преди 40 г. водоснабдителна и канализационна система покрива около ¾ от територията на България, но спешно се нуждае от реконструкция, за да може да се предотвратят настоящите водни загуби от около 60%. За сравнение, загубите в преноса на вода в европейските страни се счита за нормално да са до 12% според изискванията на ЕС. В останалата ¼ от територията на страната липсват пречиствателни станции за отпадъчни води, а именно те са основните замърсители на водата. Заустването на непречистени води от своя страна води до замърсяване на околната среда на локално и национално ниво. Повишената информираност за значението и качествата на водните ресурси, намаляването на водното потребление и ефективната употреба на водата са сред темите на дневен ред, защото в крайна сметка не можем да пием пари.

Опазване на биоразнообразието

Биологичното разнообразие в България е сред най-богатите в Европа и се нарежда след това в Гърция и Испания. Една трета от територията на цялата страна е включена в екологичната система от защитени зони в ЕС Натура 2000, което е доказателство за изключителното ни природно преимущество. Към този момент в България са обособени 3 национални парка, 11 природни парка, 55 резервата, 35 поддържани резервата и цели 349 природни забележителности. Повечето проекти, осъществени в полза на опазването на биоразнообразието в България, са финансово покрепяни от други европейски страни. Специално внимание следва да се отдели на липсата на адекватно обществено разбиране за важността на биоразнообразието и заплахите пред него.

Замърсяване на въздуха

Оказва се, че в класацията за най-мръсен въздух българската столица е първенец в Европа – през 176 дни от годината вдишваме въздух, чието съдържание на вредни вещества е над допустимата норма. За сравнение - в европейски градове като Копенхаген и Стокхолм броят на дните със силно замърсен въздух достига едва два. Освен първите асоциации с активната промишлена дейност и бълващите гъст черен дим транспортни средства, замърсяването на въздуха се дължи и на българските граждани. Всички по-бедни общности, които използват твърди горива като дърва и въглища за отоплението си, вредят изключително много на качеството на въздуха. При отоплението на жилища с твърди горива в атмосферата се отделят въглероден диоксид, азотен диоксид, серен диоксид и други частици, които увеличават риска от белодробни и сърдечносъдови заболявания. В този смисъл преминаването към течни и газообразни горива, както и преходът към алтернативни възобновяеми източници на енергия са ключови мерки за опазването на околната среда и здравето ни.

Лектори

Евдокия МаневаБорислав Сандов

Share